مجموعه گردشگری و تاریخی - یزد

تصویر کویرکاراکال
کویرکاراکال
کویرکاراکال
کویرکاراکال
کویرکاراکال
کویرکاراکال
کویرکاراکال
کویر
کویر
مسجد جامع یزد
مسجد جامع یزد
کاروانسرای اردکان
کاروانسرای شاهزاده اردکان
کاروانسرای شاهزاده اردکان
کاروانسرای شاهزاده اردکان
کاروانسرای شاهزاده اردکان
درب چوبی قدیمی
کاروانسرای اردکان
کاروانسرای اردکان
کاروانسرای اردکان
کاروانسرای اردکان
کاروانسرای اردکان
باغ دولت آباد یزد
باغ دولت آباد یزد
پنجره  قدیمی
پنجره  قدیمی
درب چوبی
پنجره  قدیمی
پنجره  قدیمی
سقف بناهای تاریخی
سقف بناهای تاریخی
سقف بناهای تاریخی
سقف بناهای تاریخی
باغ دولت آباد
باغ دولت آباد
بادگیرهای یزد
بادگیرهای یزد
بادگیرهای یزد
بادگیرهای یزد
مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر)
مسجد جامع فهرج
مسجد جامع فهرج
مسجد جامع فهرج
مسجد جامع فهرج
مسجد جامع فهرج
مسجد جامع فهرج
مسجد جامع فهرج
نمای مسجد جامع یزد
نمای مسجد جامع یزد
نمای مسجد جامع یزد
نمای مسجد جامع یزد
مسجد جامع یزد
مسجد جامع یزد
مسجد جامع یزد
مسجد جامع یزد
مسجد جامع یزد
مسجد جامع یزد
مسجد جامع یزد
ساعت مارکار
ساعت مارکار
ساعت مارکار
کوچه های یزد
کوچه های یزد
کوچه های یزد
کویر یزد
کویر یزد
کویر یزد
ماسه کویر یزد
ماسه کویر یزد
کویر یزد
کویر یزد
دخمه زرتشتیان
دخمه زرتشتیان
دخمه زرتشتیان
دخمه زرتشتیان
دخمه زرتشتیان
دخمه زرتشتیان
بازار مس یزد
بازار مس یزد
بازار مس یزد
لطفا کمی صبر کنید !!