مجموعه گردشگری و تاریخی - کرمانشاه

منظره کاروانسرای بیستون
مقبره ابودجانه دالاهو
طبیعت مقبره ابودجانه
طبیعت مقبره ابودجانه
طبیعت مقبره ابودجانه
نمای مقبره ابودجانه
نمای مقبره ابودجانه
مقبره ابودجانه
مقبره ابودجانه
محیط مقبره ابودجانه
محیط مقبره ابودجانه
مقبره ابودجانه
معبد تاریخی آناهیتا
معبد تاریخی آناهیتا
تصویر معبد آناهیتا
تصویر معبد آناهیتا
تصویر معبد آناهیتا
محیط معبد آناهیتا
محیط معبد آناهیتا
آثار معبد آناهیتا
آثار معبد آناهیتا
آثار معبد آناهیتا
معبد آناهیتا
معبد آناهیتا
معبد آناهیتا
در ورودی مسجد عمادالدوله
نمای مسجد عمادالدوله
معماری مسجد عمادالدوله
محیط مسجد عمادالدوله
نمای روبروی مسجد عمادالدوله
معماری مسجد عمادالدوله
تصویر با کیفیت مسجد عمادالدوله
تصویر با کیفیت مسجد عمادالدوله
تصویر با کیفیت مسجد عمادالدوله
نمای داخلی مسجد عمادالدوله
معماری مسجد عمادالدوله
نمای داخلی مسجد عمادالدوله
عکس مسجد عمادالدوله
تصویر مسجد عمادالدوله
نمای مسجد عمادالدوله
نمای مسجد عمادالدوله
مسجد عمادالدوله
مسجد عمادالدوله
نقش برجسته
نقش برجسته
نقش برجسته
کتیبه
نقش برجسته
مجسمه سنگی
مجسمه سنگی
مجسمه سنگی
مجسمه سنگی
نقش برجسته بیستون
کوه بیستون
نمای پارک بیستون
بیستون
پارک بیستون کرمانشاه
بیستون کرمانشاه
نمای پارک بیستون
بیستون
پارک بیستون
پارک بیستون
نمای بیستون
نمای بیستون
نمای بیستون
پارک بیستون
بیستون
تصویر با کیفیت گورستان تاریخی کرمانشاه
گورستان تاریخی کرمانشاه
گورستان تاریخی کرمانشاه
گورستان تاریخی کرمانشاه
گورستان تاریخی کرمانشاه
گورستان تاریخی کرمانشاه
گورستان تاریخی
گورستان تاریخی
تصویر سنگ قبرهای تاریخی
سنگ قبر تاریخی
سنگ قبر های تاریخی
گورستان تاریخی خشکرود
گورستان تاریخی خشکرود
لطفا کمی صبر کنید !!