مجموعه گردشگری و تاریخی - آذربایجان غربی

منطقه تفریحی کاظم داشی
منطقه تفریحی کاظم داشی
منطقه تفریحی کاظم داشی
منطقه تفریحی کاظم داشی
منطقه تاریخی وطبیعی کاظم داشی
منطقه تاریخی وطبیعی کاظم داشی
منطقه تاریخی وطبیعی کاظم داشی
منشورهای بازالتی ماکو
منشورهای بازالتی ماکو
منشورهای بازالتی ماکو
منشورهای بازالتی ماکو
منشورهای بازالتی ماکو
منشورهای بازالتی ماکو
منشورهای بازالتی ماکو
تصویر کلیسا ننه مریم
تصویر کلیسا ننه مریم
تصویر کلیسا ننه مریم
کلیسا ننه مریم
کلیسا ننه مریم
کلیسا ننه مریم
کلیسا ننه مریم
تصویر قره کلیسا
تصویر قره کلیسا
تصویر قره کلیسا
قره کلیسا
قره کلیسا
قره کلیسا
قره کلیسا
تخته سنگهای افسانه ای خورنج
تخته سنگهای افسانه ای خورنج
سنگهای افسانه ای خورنج
سنگهای افسانه ای خورنج
سنگهای افسانه ای خورنج
سنگهای افسانه ای خورنج
روستای خورنج
تصویر دریاچه مارمیشو
تصویر دریاچه مارمیشو
دریاچه مارمیشو
دریاچه مارمیشو
دریاچه مارمیشو
دریاچه مارمیشو
دریاچه مارمیشو
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه
تالاب  کانی برازان
تالاب  کانی برازان
تالاب بین المللی کانی برازان
تالاب بین المللی کانی برازان
تالاب بین المللی کانی برازان
تالاب بین المللی کانی برازان
لطفا کمی صبر کنید !!