مجموعه اقوام و فرهنگ - کرمانشاه

منظره
خانه روستایی
بچه های روستایی
پیرمرد و پیرزن روستای زردوئی
پیرمرد
خانه های باستانی زردوئی
چوپان
خانه های سنتی  روستای زردوئی
تصویر مرد با لباس سنتی
تصویر مرد با لباس سنتی
جشن محلی
جشن محلی
عکس مرد محلی روستای زردوئی
زنان محلی روستای زردوئی
مرد محلی روستای زردوئی
مردمان محلی روستای زردوئی
روستای زردوئی
گله گوسفند
غذاهای سنتی زردوئی (کرمانشاه)
نخ ریسی (کرمانشاه)
تصویر اسکله صیادی جفره
تصویر اسکله صیادی جفره
تصویر اسکله صیادی جفره
تصاویر اسکله صیادی جفره
تصاویر اسکله صیادی جفره
تصاویر اسکله صیادی جفره
تصاویر اسکله صیادی جفره
تصاویر اسکله صیادی جفره
تصاویر اسکله صیادی جفره
تصاویر اسکله صیادی جفره
اسکله صیادی جفره
اسکله صیادی جفره
انار پاوه
انار پاوه
لطفا کمی صبر کنید !!