مجموعه اقوام و فرهنگ - خراسان جنوبی

لباس دختر بچه های بومی نهبندان
لباس دختر بچه های بومی نهبندان
لباس دختر بچه های بومی نهبندان
لباس دختر بچه های بومی نهبندان
لباس دختر بچه های بومی نهبندان
رقص محلی خراسان جنوبی
رقص محلی خراسان جنوبی
رقص محلی خراسان جنوبی
رقص محلی خراسان جنوبی
رقص محلی خراسان جنوبی
مسجد جامع قاین
مسجد جامع قاین
مسجد جامع قاین
مسجد جامع قاین
مسجد جامع قاین
مسجد جامع قاین
مسجد جامع قاین
باغ گلشن
باغ گلشن
باغ گلشن
باغ گلشن
باغ گلشن
باغ گلشن
آستانه امامزاده بی بی زینب خاتون
آستانه امامزاده بی بی زینب خاتون
آستانه امامزاده بی بی زینب خاتون
آستانه امامزاده بی بی زینب خاتون
آستانه امامزاده بی بی زینب خاتون
قلعه فورگ
قلعه فورگ
قلعه فورگ
قلعه فورگ
قلعه فورگ
قلعه فورگ
قلعه فورگ
قلعه بیرجند
قلعه بیرجند
قلعه بیرجند
قلعه بیرجند
قلعه بیرجند
قلعه بیرجند
بنای تاریخی خواجه خضر
بنای تاریخی مدرسه شوکتیه
بنای تاریخی مدرسه شوکتیه
مدرسه شوکتیه
بنای تاریخی خواجه خضر
بنای تاریخی خواجه خضر
بنای تاریخی خواجه خضر
بنای تاریخی خواجه خضر
پست خانه قدیم بیرجند
پست خانه قدیم بیرجند
پست خانه قدیم بیرجند
پست خانه قدیم بیرجند
پست خانه قدیم بیرجند
باغ و عمارت اکبریه
باغ و عمارت اکبریه
باغ و عمارت اکبریه
باغ و عمارت اکبریه
آرامگاه ابن حسام خوسفی
ارگ کلاه فرنگی
ارگ کلاه فرنگی
ارگ کلاه فرنگی
ارگ کلاه فرنگی
ارگ کلاه فرنگی
کویر بشرویه
کویر بشرویه
کویر بشرویه
کویر بشرویه
کویر بشرویه
کویر بشرویه
خانه مستوفی بشرویه
خانه مستوفی بشرویه
خانه مستوفی بشرویه
خانه مستوفی بشرویه
خانه مستوفی بشرویه
خانه مستوفی بشرویه
حسینبه حاج علی اشرف بشرویه
حسینبه حاج علی اشرف بشرویه
حسینبه حاج علی اشرف بشرویه
حسینبه حاج علی اشرف بشرویه
لطفا کمی صبر کنید !!