مجموعه اقوام و فرهنگ - چهارمحال و بختیاری

کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری
کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری
کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری
کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری
عروسی عشایر چهارمحال و بختیاری
عروسی عشایر چهارمحال و بختیاری
عروسی عشایر چهارمحال و بختیاری
عروسی عشایر چهارمحال و بختیاری
عروسی عشایر چهارمحال و بختیاری
رقص عشایر چهارمحال و بختیاری
رقص عشایر چهارمحال و بختیاری
مراسم ازدواج عشایر چهارمحال و بختیاری
مراسم ازدواج عشایر چهارمحال و بختیاری
زندگی عشایر چهارمحال و بختیاری
دختران بختیاری
دختر بختیاری
دختر بختیاری
دختر بختیاری
چوب بازی
تونل کوهرنگ
لباس محلی لردگان
لباس محلی لردگان
لطفا کمی صبر کنید !!